Skåne Cares erbjudande

Skåne Cares erbjudande

Skåne Care – partner för framstående svensk sjukvårdsexpertis

Skåne Cares vision är att vara en självklar partner för sjukvårdsexpertis och medicinska tjänster, med ett betydande bidrag till den offentliga sjukvården i Skåne.

Skåne Care är ett helägt bolag av Region Skåne med uppdrag att bedriva export av svensk sjukvårdskompetens och medicinska tjänster på affärsmässig grund.

En knutpunkt för rådgivning och utbildningsinsatser
I ett globalt perspektiv placerar sig svensk sjukvård högt i rankningar och många vill ta del av den kompetens som finns i den svenska vården. Skåne Care är den internationella länken till den expertis som finns i Region Skåne. Vi erbjuder utbildningar inom eftertraktade specialistområden för vårdpersonal samt kompetensutveckling för personer i ledningsfunktioner. Vi kan också tillhandahålla konsulttjänster för att bygga, leda och utveckla kliniker och sjukhus och modernisera sjukvård världen över. Skåne Cares uppdrag är att erbjuda sjukvårdsexpertis och medicinska tjänster till internationella kunder. Bolaget förvaltar såväl som förstärker svensk sjukvårds goda renommé och bidrar till att förverkliga de möjligheter som vårdexport erbjuder.

Planerad vård
Vissa länder har för litet befolkningsunderlag för att bygga upp egen högspecialiserad vård på alla områden. De söker då tillförlitliga partners för samarbete kring utvalda specialistbehandlingar för sina medborgare. Tack vare ökat välstånd, ökad livslängd och ökad informationsspridning, söker sig dessutom allt fler människor utanför sitt lands gränser på egen hand för vård. Skåne Care möter den efterfrågan som finns genom att erbjuda internationella patienter planerad vård när det finns plats hos de vårdgivare som Skåne Care företräder.

Varför internationellt samarbete?
Genom internationella samarbeten får våra skånska läkare och sjuksköterskor möjlighet till kompetensutveckling som också är till nytta för våra medborgare i behov av den bästa sjukvården. Det innebär också i förlängningen ett ökat antal arbetstillfällen i regionen. Som effektiv länk mellan internationell partner och aktörer i Sverige säkrar Skåne Care säkrar ett professionellt genomförande av insatser som är positivt för alla parter.

Skåne Cares tre verksamhetsområden är:

  • Planerad vård
  • Utbildning
  • Konsulttjänster
Skåne Cares verksamhet bidrar till:

  • ökad kompetens hos våra skånska sjukvårdsteam,
  • ekonomiskt tillskott till Region Skåne,
  • fler arbetstillfällen och
  • att stärka Region Skånes varumärke som attraktiv arbetsgivare

… till nytta för Skånes invånare.